ساخت داخل

تصویر قطعه / تجهیز
نام قطعه / تجهیز
مشخصات فنی
نیروگاه بخار
نوع واحد
سازنده قطعه (آدرس)
تعداد نصب شده در هر واحد
سال ساخت
محل نصب در نیروگاه