پروژه‌هاي بهبود

بهينه‌سازي سيستم سنکرونايزينگ و كليدهاي kv63 و kv2.4
 

 

خريد و نصب رله‌هاي حفاظتي ژنراتور و ترانس يک واحد

 

خريد، نصب و راه‌اندازي نشان‌دهنده رطوبت و گازهاي محلول در روغن ترانس‌هاي فشارقوي

 

خريد، نصب و راه‌اندازي سيستم PDA با تجهيزات جانبي جهت تست در سه دستگاه ژنراتور و 24 دستگاه الكتروموتور

 

گازسوز کردن پايلوت‌هاي واحدها

 

نصب و راه اندازي سيستم پرژ واحدهاي 2 و 3

 

سيستم مانيتورينگ و سوپروايزري توربين

 

اتوماسيون فرآيند بهره‌برداري پمپ‌هاي آب مقطر 3 واحد

 

ايجاد شبکه آبياري فضاي سبز

 

آماده‌سازي و انتقال سيگنال‌هاي سوخت

 

خريد الکترولايزرهاي واحد توليد هيدروژن

 

 

خريد يک دستگاه کمپرسور هواي کنترل

 

 تغيير رژيم شيميايي برج¬هاي خنك¬كننده واحدهاي 1 و 2

 

نصب دوربين جهت نظارت بر وضعيت مشعل‌ها

 

 

بهينه‌سازي امحا و احياي روغن ترانس