استعلام خرید کنترل ولو توربین نوع دو
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
استعلام خرید کنترل ولو توربین نوع دو
نوع مناقصه/ مزایده:
استعلام
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
دبیرخانه شرکت
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
99/10/23
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت