خريد اسيد سولفوريك
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
خريد اسيد سولفوريك
نوع مناقصه/ مزایده:
استعلام
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
بدون اسناد
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
ندارد
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
از 25 تير ماه تا 31 تير ماه 1397
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
بدون اسناد و صرفاً با ارسال پيشنهاد قيمت
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
31 تيرماه 1397