خدمات احياء و امحاء ر وغن هاي آلوده به اسكارل
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
خدمات احياء و امحاء ر وغن هاي آلوده به اسكارل
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
تهران. خزانه بخارايي. خ تقوي. تقاطع سلامت بخش. نيروگاه بعثت. دبيرخانه
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
100/000/000 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
تا 1397/05/08
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
300/000 ريال
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
اطلاع رساني خواهد شد