مناقصه خدمات کانتین (غذاخوری)
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
مناقصه خدمات کانتین (غذاخوری)
نوع مناقصه/ مزایده:
مناقصه عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
فلکه دوم خرانه بخارایی، انتهای خیابان سلامت بخش، نیروگاه برق بعثت
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
شروع فروش اسناد شنبه 27 خرداد 1396 ، پایان فروش اسناد شنبه 10 تیر 1396
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
توضیحات:
جلسه توجیهی سه شنبه 13 تیر 1396 ساعت 9 صبح با حضور آقای علی زاده مدیر امور اداری/خانم گرجی/نماینده امور مالی