مناقصه خدمات احیا سیستم رینگ آب آتش نشانی
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
مناقصه خدمات احیا سیستم رینگ آب آتش نشانی
نوع مناقصه/ مزایده:
مناقصه عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
فلکه دوم خرانه بخارایی، انتهای خیابان سلامت بخش، نیروگاه برق بعثت
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
شروع فروش اسناد شنبه 27 خرداد 1396 ، پایان فروش اسناد شنبه 10 تیر 1396
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
توضیحات:
جلسه توجیهی چهارشنبه 14 تیر 1396 ساعت 9 صبح با حضور آقای مهندس شیخ یا نماینده مهندسی/نماینده بازرگانی/نماینده امور مالی