استعلام ساخت 2 عدد نیم کوبل بویلر فید پمپ
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
استعلام ساخت 2 عدد نیم کوبل بویلر فید پمپ
نوع مناقصه/ مزایده:
استعلام
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
تماس با واحد بازرگانی شرکت
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
1400/09/29
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت