خدمات تهیه پخت و توزیع غذای کارکنان
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
خدمات تهیه پخت و توزیع غذای کارکنان
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومی دو مرحله ای
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
دبیرخانه شرکت مدیریت تولید برق بعثت
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
1328655000
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
1402/04/23
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
2000000
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت دوم مردادماه هزاروچهارصدودو