خريد خدمات غذا (كانتين)
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
خريد خدمات كانتين (غذا)
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومي دو مرحله اي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
شركت مديريت توليد برق بعثت
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
500000000
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
1396/06/06
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
3000000
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
اطلاع رساني خواهد شد