خريد سه عدد سفتي ولو نيروگاهي
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
خريد سه عدد سفتي ولو نيروگاهي
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومي دو مرحله اي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
شركت مديريت توليد برق بعثت
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
200000000
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
1396/05/24
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
300000
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
اطلاع رساني خواهد شد