خريد خدمات نظارت و مشاوره خريد (ساخت) روتور توربين بخار
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
خريد خدمات نظارت و مشاوره خريد (ساخت) روتور توربين بخار
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومي دو مرحله اي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
400/000/000
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
1396/06/25
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
300000 ريال
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
اطلاع رساني خواهد شد