خريد خدمات سيستم اسمز معكوس
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
خريد خدمات سيستم اسمز معكوس
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومي دو مرحله اي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
شركت مديريت توليد برق بعثت
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
1/000/000/000 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
1396/06/25
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
300000 ريال
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
اطلاع رساني خواهد شد