كمپرسور هيدوروژن ساز
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
خريد دو دستگاه كمپرسور هيدروژن سازي
نوع مناقصه/ مزایده:
فراخوان شناسايي پيمانكار
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
شركت مديريت توليد برق بعثت
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
ندارد
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
1396/07/26
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
ندارد
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
اطلاع رساني خواهد شد
توضیحات:
(( آگهي فراخوان سازنده و يا تامين كننده كمپرسور هيدروژن سازي)) شركت مديريت توليد برق بعثت واقع در تهران، در نظر دارد 2 دستگاه كمپرسور هيدروژن سازي خود را از طريق سازندگان و يا تامين كنندگان داخلي تهيه نمايد. لذا از شركت¬هاي فعال و دارايي توانايي لازم جهت ساخت و يا تامين كمپرسور درخواست مي¬شود ضمن بازديد از كمپرسورهاي اين شركت، پيشنهاد خود به انضمام دوره¬ي تضمين و تامين قطعات و مدت زمان تحويل تجهيز را اعلام نمايند. در اين خصوص ضرورت دارد علاقمندان از تاريخ چاپ آگهي فراخوان به مدت 10 روز به نشاني نيروگاه واقع در خزانه بخارايي، فلكه دوم، انتهاي خيابان سلامتبخش مراجعه نمايد و پس از رويت كمپرسورهاي موجود، نسبت به اخذ اسناد خريد از دبيرخانه¬ي شركت اقدام نمايند. ضمناً جهت كسب اطلاع بيشتر به سايت¬هاي زير مراجعه گردد www.besatpower.ir www.tpph.ir www.iets.mporg.ir تلفن¬هاي تماس : 14- 55064011