خدمات تعمير ژنراتور٬ باسداکت و اکسايتر واحد دو نيروگاه برق بعثت
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
خدمات تعمير ژنراتور٬ باسداکت و اکسايتر واحد دو نيروگاه برق بعثت
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
دبیرخانه شرکت
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
2670000000
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
1402/06/22 تا 1402/06/29
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
2000000
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
1402/07/15 نیروگاه برق بعثت