تعمیرات اساسی برج های خنک کن، طراحی و تامین راهکارهای بهینه سازی کاهش مصرف آب در برج های خنک کن نیروگاهی
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
تعمیرات اساسی برج های خنک کن، طراحی و تامین راهکارهای بهینه سازی کاهش مصرف آب در برج های خنک کن نیروگاهی
نوع مناقصه/ مزایده:
تجدید یک مرحله ای
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
نیروگاه برق بعثت
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
320/000/000 ریال
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
تا 22 خرداد 1398
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
300000 ریال
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
نیروگاه برق بعثت واقع در خزانه خ تقوی خ سلامت بخش